Results Kanji, reading as "tojiko-moru"

Kanji — 1 found

Meaninghide, shut up

Reading Onchitsu (チツ) chu (チュウ)Kunkaku-reru (かく-れる) tojiko-moru (とじこ-もる)
  • 17 strokes
  • Kanji Kentei Level 1
  • 1
  • Prev
  • 1
  • Next
page_top